Formularz zgłoszeniowy

IV Bieg Biało-Czerwonej

Mosina 10.10.2021
Dystans: 5 km / 10 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Dystans*
Koszulka [płatna dodatkowo 20 zł)
Koszulka
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
* Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. nr 133) przez Stowarzyszenie 4activelife z siedzibą w Puszczykowie 62-040 ul. Przecznica 11a do celów przeprowadzenia imprezy zgodnie z jej regulaminem. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
* Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych, jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej przez Stowarzyszenie 4activelife z siedzibą na ul. Przecznica 11a 62-040 Puszczykowo w celach marketingowych i przekazywanie ich partnerom oraz sponsorom współpracującym ze Stowarzyszeniem przy organizacji imprezy. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl