Formularz zgłoszeniowy

Bieg Niepodległości

Oborniki 11.11.2019
Dystans: 10 km | 5 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
kraj/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Dystans*
Bieg 5 km
Bieg 10 km
Kategorie:
Mieszkaniec Gminy Oborniki [zameldowani]*
Koszulka:
Rozmiar koszulki*
Informacje dodatkowe:
Czy wystawić FV za opłatę startową
Dane do faktury
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach.
* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie, przez Administratora danych osobowych
- w celu wykonywania fotografii i nagrań. (wizerunek, dane identyfikacyjne)
* - w celu udostępniania wykonanych fotografii i nagrań na stronie internetowej Administratora. (wizerunek, dane identyfikacyjne)
* - w celu udostępniania wykonanych fotografii i nagrań na portalu społecznościowym. (wizerunek, dane identyfikacyjne)
* Niniejsza zgoda obejmuje również nieodpłatne zezwolenie na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 tj., ze zm.), na rozpowszechnianie przez Administratora lub przez inne podmioty, w tym działające na zlecenie lub w imieniu Administratora (zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego), wizerunku w celach określonych w treści udzielonej zgody, przez czas niezbędny do realizacji tych celów, z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany przez Administratora w zestawieniu z informacjami, komentarzami lub wizerunkami, powodującym naruszenie dóbr osobistych.
* Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego dotyczącego wydarzenia Administratora, w tym z informacją
o przysługujących prawach. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:
. niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
. dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
* Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Obornickie Centrum Sportu z siedzibą w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2, 64-600 Oborniki, zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Biegu Niepodległości, wykonania fotografii podczas Biegu Niepodległości organizowanego przez Administratora, publikacji wykonanych fotografii z relacji z Biegu Niepodległości oraz list zwycięzców na stronie internetowej Administratora, Gminy oraz w mediach lokalnych, jak również na stronach internetowych tych podmiotów w portalu społecznościowym Facebook. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu potwierdzenia zgłoszenia, odpowiedzi na zapytania, informowania, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów statystycznych.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - wraz z aktami wykonawczymi.
5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
a. dane identyfikacyjne uczestników Biegu Niepodległości oraz ich opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich (imię, nazwisko, etc.),
b. dane kontaktowe uczestników Biegu Niepodległości oraz ich opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.),
c. wizerunek uczestników Biegu Niepodległości;
d. inne dane zawarte w formularzu uczestnictwa w Biegu Niepodległości;
oraz wszelkie inne dane i kategorie danych wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, w tym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w zakresie: obsługi informatycznej, prawnej, marketingu, świadczenia usług fotograficznych, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, kontroli i audytów, jak również Gminie Oborniki .
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. W szczególności w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych na stronie internetowej Administratora lub innych podmiotów w portalu społecznościowym Facebook, może dojść przekazania danych do państwa trzeciego. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Jeśli chce Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia celu przetwarzania oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jego spełnieniu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
11. Dane osobowe mogą być uzyskane: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą; od opiekunów prawnych lub podmiotów zgłaszających uczestników; od innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl