Formularz zgłoszeniowy

XXXVI MIĘDZYNARODOWY BIEG SYLWESTROWY

Poznań 28.12.2019
Dystans: 5,4 km | 10,8 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Dystans*
5,4km - Bieg Popularny
10,8km - Bieg Główny
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych WTKKF z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 11, numer KRS 0000094950 w celu zorganizowania imprezy sportowo-rekreacyjnej XXXVI MIĘDZYNARODOWY BIEG SYLWESTROWY IM. RYSZARDA BURGIELA MALTA 2019.
*
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
*
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest WTKKF z siedzibą przy ul. Winogrady 11 w Poznaniu, 61-663 tel.: 61 8 531 541, adres e-mail: biuro@wtkkf.pl
- Celem zbierania danych jest - organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej XXXVI MIĘDZYNARODOWY BIEG SYLWESTROWY IM. RYSZARDA BURGIELA MALTA 2019
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
- Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania w/w imprezy sportowo-rekreacyjnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy - udział w Biegu Sylwestrowym 2019. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego powoduje wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w imprezy.
- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
*
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą NFORMACJĄ O UBEZPIECZENIU:
Każdy uczestnik/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażając zgodę na udział w w/w imprezie i po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia NNW wyraża zgodę na przystapinie do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i potwierdza, że otrzymał ogólne warunki ubezpieczenia NNW ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl