Formularz zgłoszeniowy

7. Bieg 10km Szpot Swarzędz

Swarzędz 22.04.2018
Dystans: 10 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wyniki:*
Wynik na 10 km uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat w biegu z atestem. [g:mm:ss]
: :
Rok uzyskania wyniku oraz nazwa biegu

Przykład: Bieg 10km Szpot Swarzędz 2013
Nie mam wyniku w ciągu ostatnich 2 lat na tym dystansie.
Dodatkowe informacje:
Numer Pesel*
Czy brałeś/aś udział we wszystkich dotychczasowych
6 edycjach biegu 10km Szpot Swarzędz?*
TAK
NIE
Kategorie:
Mieszkaniec Gminy Swarzędz [zameldowani]
Mieszkaniec Wielkopolski
Koszulka (możliwość zamawiania koszulek do 1.04.2018)
[płatna dodatkowo 35zł. Informacje na stronie: biegi.szpot.pl]:
Rozmiar koszulki
Kolor koszulki
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
* Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych  w  karcie zgłoszeniowej(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust.  nr  133)  przez  Spółkę Ewa Szpot sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 174 oraz przez Spółkę Szpot sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 191 do  celów  przeprowadzenia imprezy zgodnie z jej regulaminem. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
* Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych, jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej przez  Spółkę Ewa Szpot sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 174 oraz przez Spółkę Szpot sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 191 w celach marketingowych i przekazywanie ich partnerom oraz sponsorom współpracującym ze Spółkami przy organizacji imprezy. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 22 maja 2018 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę lub zaliczenia wniesionej opłaty a konto startu w 8. edycji biegu w 2019 r. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do 16.04.2018 za pośrednictwem panelu zawodnika.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl