Formularz zgłoszeniowy

Bieg Szpot Swarzędz

9. Bieg 10 km SZPOT SWARZĘDZ
5. Półmaraton SZPOT SWARZĘDZ

Swarzędz 31.05.2020
Dystans: 10 km | 21,097 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
kraj/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Dystans*
Bieg 10 km
Bieg 21,097 km
Kategorie:
Mieszkaniec Gminy Swarzędz [zameldowani]
Mieszkaniec Wielkopolski
Mistrzostwa Polski Policjantów: [dotyczy dystansu 10 km]
Mistrzostwa Polski Policjantów
Mistrzostwa Strażników Miejskich i Gminnych: [dotyczy dystansu 10 km]
Mistrzostwa Strażników Miejskich i Gminnych
Straż Miejska/Gminna w...... (dla Mistrzostw Strażników Miejskich i Gminnych):
Zgody:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej przez Ewa Szpot sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 174 (KRS: 0000088107, NIP: 7771030439, REGON: 63043002300000.) oraz przez Szpot sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 191(KRS: 0000105156, NIP: 7771009385, REGON: 63027814700000) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) :
- w celach marketingowych i przekazywanie ich partnerom oraz sponsorom współpracującym ze Spółkami przy organizacji imprezy;
Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Spółkę Ewa Szpot sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 174 oraz przez Spółkę Szpot sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 191 w celach:
1) uczestnictwa w imprezie sportowej;
2) przeprowadzenia imprezy sportowej zgodnie z jej regulaminem;
3) organizowania przez administratora imprez sportowych;
4) informowania uczestników o innych wydarzeniach sportowych;
5) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi.
Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
* Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
* Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest
1. "EWA SZPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w SWARZĘDZU - JASIN przy ul. WRZESIŃSKIEJ 174, 62-020 SWARZĘDZ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088107, NIP: 7771030439, REGON: 63043002300000.
2. "SZPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w SWARZĘDZU - JASIN przy ul. WRZESIŃSKIEJ 191, 62-020 SWARZĘDZ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000105156, NIP: 7771009385, REGON: 63027814700000.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Możecie Państwo skontaktować się z nami :
1) listownie pod adresem korespondencyjnym:
1. Ewa Szpot Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 174,
62-020 Swarzędz
2. Szpot Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 191,
62-020 Swarzędz

2) telefonicznie:
1. Ewa Szpot Sp. z o.o.- T: 61 652 44 38 
2. Szpot Sp. z o.o.- T: 61 65 44 300

3) za pośrednictwem formularzu kontaktowego znajdującego się na stronie:
https://szpot.pl/kontakt/


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane są przetwarzane w celu:
1) organizowania przez administratora imprez sportowych;
2) uczestnictwa w imprezie sportowej i przeprowadzenia imprezy sportowej zgodnie z jej regulaminem;
3) informowania uczestników o innych wydarzeniach sportowych;
4) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych jest "EWA SZPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i "SZPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator, upoważnieni pracownicy, podmioty, z którymi została zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Czas przechowywania Państwa danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.
Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
W oparciu o przedstawione dane osobowe osób, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl