Formularz zgłoszeniowy

19. Bieg "RECORDOWA DZIESIĄTKA" - Poznań 12.03.2023

9. Nocna Recordowa Piątka - Poznań 11.03.2023

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wyniki:*
Wynik na 10 km uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat w biegu z atestem. [g:mm:ss]
: :
Rok uzyskania wyniku oraz nazwa biegu

Przykład: RECORDOWA DZIESIĄTKA / Nocna Recordowa Piątka 2016
Nie mam wyniku w ciągu ostatnich 2 lat na tym dystansie.
19. Bieg Recordowa Dziesiątka:
Rodzaj rywalizacji
9. Nocna Recordowa Piątka:
Rodzaj rywalizacji
Wysyłka dla biegu NIESTACJONARNEGO:
Wysyłka
Przeczytaj Regulamin Biegu na 10 km
Przeczytaj Regulamin Biegu na 5 km
* Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja "Maniacka Dziesiątka", ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 7831752947.(dalej: my). 
2. Dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w imprezie RECORDOWA DZIESIĄTKA / Nocna Recordowa Piątka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Jeżeli w formularzu zaznaczyłeś którąkolwiek ze zgód, Twoje dane w tym zakresie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (dane zwykłe - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).  Twoje dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, udzielić Ci rabatów finansowych, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania marketingowe w tym konkursy.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej - jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych, np. operatorowi zapisów online, - innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres 5 lat.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Napisz do nas na adres: recordowadziesiatka@gmail.com .W przypadku zaznaczenia zgody na przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej, informacji o naszych przyszłych imprezach, na nieodpłatną publikację wizerunku możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Twoich danych osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie RECORDOWA DZIESIĄTKA / Nocna Recordowa Piątka
8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.
9. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Prosimy o pomoc dla kolegi biegacza i wieloletniego organizatora biegu.

Opis zbiórki:
U Przemka wykryto glejaka płata skroniowego mózgu! W Polsce wyczerpały się metody leczenia! Obecnie Przemek jest w trakcie immunoterapii w klinice w Niemczech! Leczenie działa - nowotwór jest w odwrocie! Niestety - konieczna jest jego kontynuacja, a na to potrzebne są pieniądze!
link do zbiórki na siepomaga.pl
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl