Formularz zgłoszeniowy

1. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz

Swarzędz 02.06.2019
Dystans: okolo 1,2 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
rodzina
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Rodzaj zgłoszenia: [Jeśli zgłaszasz dziecko, zaznacz to poniżej]
Rodzaj zgłoszenia:
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna [przy zgłoszeniu dziecka]:
Imię
Nazwisko
Telefon
Zgody [przy zgłoszeniu dziecka]:

Wyrażam zgodę na udział córki/syna w "1. Bieg Rodzinny Szpot Swarzędz" odbywającym się w Swarzędzu w dniu 2.06.2019 i oświadczam, że stan jej/jego zdrowia pozwala na udział w zawodach i nie występują żadne przeciwwskazania w tym zakresie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią Regulaminu i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Dodatkowo oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za moją córkę/mojego syna, w tym za stosowanie się do Regulaminu
Zgody pozostałe:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej przez Ewa Szpot sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 174 (KRS: 0000088107, NIP: 7771030439, REGON: 63043002300000.) oraz przez Szpot sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 191(KRS: 0000105156, NIP: 7771009385, REGON: 63027814700000) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) :
- w celach marketingowych i przekazywanie ich partnerom oraz sponsorom współpracującym ze Spółkami przy organizacji imprezy.
* Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
* Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Spółkę Ewa Szpot sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 174 oraz przez Spółkę Szpot sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 191 w celach:
1) uczestnictwa w imprezie sportowej;
2) przeprowadzenia imprezy sportowej zgodnie z jej regulaminem;
3) organizowania przez administratora imprez sportowych
* Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie w celach marketingowych elektronicznych urządzeń końcowych- np. telefonu) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda na przesyłanie informacji handlowych z wykorzystaniem podanego adresu e-mail)
1) informowania uczestników o innych wydarzeniach sportowych;
2) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi.
Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
* Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
* Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest
1. "EWA SZPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w SWARZĘDZU - JASIN przy ul. WRZESIŃSKIEJ 174, 62-020 SWARZĘDZ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088107, NIP: 7771030439, REGON: 63043002300000.
2. "SZPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w SWARZĘDZU - JASIN przy ul. WRZESIŃSKIEJ 191, 62-020 SWARZĘDZ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000105156, NIP: 7771009385, REGON: 63027814700000.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Możecie Państwo skontaktować się z nami :
1) listownie pod adresem korespondencyjnym:
1. Ewa Szpot Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 174,
62-020 Swarzędz
2. Szpot Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 191,
62-020 Swarzędz

2) telefonicznie:
1. Ewa Szpot Sp. z o.o.- T: 61 652 44 38 
2. Szpot Sp. z o.o.- T: 61 65 44 300

3) za pośrednictwem formularzu kontaktowego znajdującego się na stronie:
https://szpot.pl/kontakt/

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane są przetwarzane w celu:
1) organizowania przez administratora imprez sportowych;
2) uczestnictwa w imprezie sportowej i przeprowadzenia imprezy sportowej zgodnie z jej regulaminem;
3) informowania uczestników o innych wydarzeniach sportowych;
4) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych jest "EWA SZPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i "SZPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator, upoważnieni pracownicy, podmioty, z którymi została zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Czas przechowywania Państwa danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.
Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
W oparciu o przedstawione dane osobowe osób, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl