Formularz zgłoszeniowy

Puszczańskie Spacery z Przewodnikiem

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy rajdu.
Dane adresowe:
miejscowość/city
*
Wybór trasy:
Trasa*
9 lipca "Po Swarzędzkim Szlaku Meblowym"
16 lipca "Skarby Owińsk z przewodnikiem"
7 sierpnia "Szlakiem rezerwatów Puszczy Zielonki"
28 sierpnia "Murowana Goślina z historią w tle"
* Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych w związku z organizacją "Puszczańskie Spacery z Przewodnikiem" organizowanego w dniu 28.08.2022 jest: Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, ul Nowy Rynek 8. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
. listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
. przez e-mail: sekretariat@puszcza-zielonka.pl
. telefonicznie: 61 811 41 42

2. Cel, charakter i zakres przetwarzania danych .
a) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji, przeprowadzenia i promocji imprezy "Puszczańskie Spacery z Przewodnikiem" oraz zapewnienia uczestnikom świadczeń rajdowych, weryfikacji list rajdowych i określeniu frekwencji, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

b) charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego:
wywiązanie się z obowiązków Umowy Podstawowej, tj. zapisu uczestników na Rajdy oraz sporządzenia formularzy zgłoszeniowych, sporządzenia końcowej listy rajdowej.
c) Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje (zwykłe/szczególne, zakres) danych osobowych: nazwiska i imiona, daty urodzenia, adresy e-mail oraz nazwy miejscowości zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: uczestnicy Rajdu.

d) Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, na stronie Organizatora.

e) Państwa wizerunek wykorzystany zostanie w celu promocji imprezy turystycznej "Puszczańskie Spacery z Przewodnikiem" organizowanej w dniu 28.08.2022 oraz w celu promocji turystyki na stronach internetowych www.turystyka.puszcza-zielonka.pl, www.facebook.com/turystyka.zmpz oraz w mediach, we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych, materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp.

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej w punkcie 1 OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO.

3. Przekazywanie danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom rajdu w celach organizacji imprezy oraz operatorowi zapisów online.

4. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
. listownie na adres: 62-095 Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
. przez e-mail: iod@puszcza-zielonka.pl
. telefonicznie: 61 811 41 42

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi mają Państwo prawo do:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy posługujemy się Państwa danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, g. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Ponadto mają Państwo prawo do:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
* Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie turystycznej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości jej Regulamin. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i biorę udział wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu imprezie. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji rajdu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji imprezy.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl