Formularz zgłoszeniowy

Aquathlon Kozienice (10-13 lat)

Kozienice, 18.08.2024

Dystans: Aquathlon (150 m pływanie / 1 km bieg)

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
szkoła/klub
Dane adresowe:
miejscowość/city
*
Ważna informacja:
Zgłoszenia do Zawodów może dokonać tylko rodzic zawodnika lub prawny opiekun. Zgłoszenie elektroniczne stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na udział dziecka w zawodach i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem zawodów. Zgłoszenie do zawodów nie zwalnia rodzica, opiekuna prawnego do obecności w biurze zawodów w celu weryfikacji zawodnika oraz podpisania stosownego oświadczenia.
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna:
Imię/firstname*
Nazwisko/surname*
Ulica nr domu/street number*
Kod pocztowy/zip-code*
Miejscowoœć/city*
Telefon GSM/ GSM phone*
Dane do faktury:
Dane do faktury:
Zapoznałem/łam się z regulaminem i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Zawodów. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl