Formularz zgłoszeniowy

IX "Bieg Na Tak - Run of Spirit"
edycja wirtualna

03.10.2020
Dystans: 1 km | 5 km | 10 km

Dane osobowe:
imię/firstname
*
nazwisko/surname
*
płeć/sex*
M/M
K/W
data urodzenia/date of birth
- - *
narodowość/nationality
*
telefon GSM/ GSM phone

w postaci (+48602123123) -na podany numer zostanie wysłany wynik zgłaszanej osoby
adres e-mail/e-mail
*
Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie dodania do listy startowej.
klub/club
Dane adresowe:
ulica nr. domu/street number
*
kod pocztowy/zip-code
*
miejscowość/city
*
państwo/country
*
Wybór dystansu:
Dystans*
Bieg bez barier 1 km
Bieg Fun Run 5 km
Bieg Run of Spirit 10 km
Marsz Nordic Walking i Walking 5 km
Informacje dodatkowe:
Osoba z niepełnosprawnością*
Oświadczam, że biorę udział w "Biegu Na Tak - Run of Spirit" i posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności na dzień 3 października 2020 r
Numer PESEL*
Z jakiego jesteś województwa ?*
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go w całości. Podstawa prawna: Roz. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2002. Dz.U. nr 101 p. 1095. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kuponie zgłoszeniowym ( Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO.
Jednocześnie oświadczam, że związku z organizacją biegu "Bieg Na Tak - Run of Spirit" zostałam/em poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszeniem Na Tak, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań (dalej jako "Stowarzyszenie"). Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl Moje dane osobowe przetwarzane dla wyzkazania zgodności z prawem zawarcia umowy w moim dzieckiem/podopiecznym (podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit.. f) RODO). Moje dane będą przetwarzane przez czas, obowiązywania przedmiotowej umowy a po jej zakończeniu przez czas wymagany przepisami prawa dla rozliczenia projektów dofinasowanych w których brało udział moje dziecko/ mój podopieczny oraz czas wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom, które świadczą obsługę IT dla Stowarzyszenia, podmiotom, które świadczą obsługę księgową Stowarzyszenia. Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Mam też prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* - Pozycje niezbędne do wysłania zgłoszenia

© Copyright - Plus-Timing.pl